Algemene voorwaarden

van sblplus BV EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, (nader sblplus), gevestigd aan Europaweg-Noord 175 te (6374 CH) Landgraaf, gedeponeerd bij de kamer van Koophandel ZuId-Limburg onder nummer 14092577.

Algemeen

 1. De algemene voorwaarden van sblplus zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en (opvolgende) overeenkomsten en bestaan zoals hieronder nader beschreven aan de hand van de werkzaamheden /diensten (begrips- en werkomschrijving) uit:
  I. de algemene voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden;
  II. de algemene voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden in de voedings-en genotmiddelenindustrie;
  III. de algemene voorwaarden voor reiniging in industrie, aan gevels en na calamiteiten;
  IV. de algemene voorwaarden voor overige facilitaire diensten en werkzaamheden (o.a. verhuizingen en hoveniersbedrijf etc.) en verkoop en levering van producten (groothandel), plaatsing van materialen / automaten etc.
 2. Sblplus heeft een exemplaar van onderhavige Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld, hetgeen door Opdrachtgever hierbij wordt bevestigd. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever/koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal sblplus en/of gelieerde ondernerningen en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 4. De art. 1 t/m 10 (Algemeen) zijn steeds van toepassing naast de onderdellen I.II, III en IV afhankelijk van de werkzaamheden en diensten zoals boven staat vermeld.
 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door sblplus dan wel dooraanvang van de werkzaamheden/ verrichten van diensten door sblplus, waarbij de werkbon als overeenkomst geldt. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. In de prijzen zijn begrepen de schoonmaakgereedschappen, machines en materialen die sblplus bij haar werkzaamheden gebruikt. Niet zijn inbegrepen: plastic zakken, toiletpapier, luchtverfrisser,toiletzeep en andere zaken voor persoonlijke hygiëne.
 4. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiekvervallende bedragen, geldt dat sblplus gerechtigd is door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 5. Sblplus is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
 6. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door sblplus kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.4 of 2.5 is opdrachtgever na overleg met sblplus gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van sblplus genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
 7. Indien (bij periodiek uit te voeren werkzaamheden) tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten en belastingen en acijnzen van de sblplus, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van (buitenlandse) wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege (van een dwingend karakter), of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal met onmiddellijke ingang een aanpassing van de contractsprijs of offerteprijs plaatsvinden. Artikel 2.6 is alsdan niet van toepassing.
 8. Overige wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen zijn voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.
 9. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.
 10. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – in verzuim en over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn ad 1% per maand of gedeelte daarvan, gerekend vanaf factuurdatum. Alsdan is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 750,-
 11. Indien, onder meer bij brand- en roetreiniging, de werkzaamheden van sblplus strekken tot het herstellen van schade waarvoor van de kant van de opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zal de opdrachtgever meewerken aan een cessie van zijn vordering op de verzekeraar tot de hoogte van de aanneemsom. Deze eventuele toekomstige vordering wordt hierbij stil verpand aan sblplus, waarbij de overeenkomst met deze algemene voorwaarden bij de belastingdienst wordt geregistreerd. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de BTW, indien en voor zover deze niet in de verzekeringsgelden zijn inbegrepen.
 12. Sblplus is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever haar betalingsverplichting niet stipt en volledig nakomt.
 13. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op sblplus te verrekenen / compenseren.
 14. Eventuele geschillen tussen de afnemer en sblplus over de kwaliteit of uit andere hoofde door de afnemer ingediende reclames geven de opdrachtgever / afnemer niet het recht de betaling op te schorten en/of geen recht tot verrekening / compensatie.
 15. Sblplus bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de afnemer zij enige betaling toekent
 1. Elke van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, behoudens voor zover vereist door toepasselijk recht of regels van enige overheidsinstantie, maar in dat geval, voor zover mogelijk, slechts na raadpleging van de de andere partijen met betrekking tot het tijdstip en inhoud van bekendmaking. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 2. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts na schriftelijke toestemming van sblplus, medewerkers van sblplus die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald.
 3. Indien zonder toestemming van sblplus door de opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of ander overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden of diensten wordt aangegaan met de in lid 2 van dit artikel bedoelde Werknemers en binnen de in lid 2 genoemde periode van één jaar, verbeurt de opdrachtgever aan sblplus een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of een gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.
 1. Opdrachtgever zal sblplus steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zodanige organisatie van zijn bedrijf dat sblplus de dienstverlening ongestoord, veilig en vlot kan verlenen, alsmede voor controles en beveiligingsprocedures en een adequaat beheer van de zaken in zijn bedrijf.
 3. Ingeval medewerkers van sblplus op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten zal opdrachtgever kosteloos voor die door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen.
 4. De opdrachtgever conformeert zich aan de ARBO-wet. De opdrachtgever dient de regels die gelden voor de gebouwen / terreinen van opdrachtgever aan sblplus en haar medewerkers te overhandingen; tevens dienen deze regels duidelijk zichtbaar voor het personeel van sblplus op de locatie van Opdrachtgever zichtbaar te zijn. Opdrachtgever zal sblplus vrijwaren in de ruimste zin des woords voor aanspraken van derden, medewerkers van sblplus daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
 5. Opdrachtgever zal kosteloos aan sblplus leveren (schoon warm) water, waterdruk, gas, lucht en stoom en elektriciteit. Opdrachtgever zal kosteloos voldoende afsluitbare kleed- en materiaalopslagruimten ter beschikking stellen, welke ruimten aan de door sblplus te stellen eisen dienen te voldoen. Bij (glazen)waswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het sblplus toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.
 6. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de sblplus, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van sblplus. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van sblplus eraan mee te werken, dat sblplus bedoelde goederen terug kan nemen.
 7. De opdrachtgever zal sblplus de mogelijkheid bieden afval voortvloeiende uit de reiniging van welke aard dan ook in de door opdrachtgever beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.
 1. Sblplus zal alle werkzaamheden verrichten conform de in de overeenkomst tussen partijen vastgestelde frequentieschema’s en werkroosters.
 2. Glazenwassen geschiedt altijd op basis van periodeplanning.
 3. Meerwerk, eenmalige werkzaamheden of beurtwerkzaamheden zonder vaste frequentie zullen slechts geschieden op tijdige afroep door opdrachtgever. Een opdracht tot glazenwassen dient minimaal een week tevoren gegeven te worden.
 4. Alle in de frequentieschema’s en werkroosters genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van deze overeenkomst aan sblplus bekend waren. Zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt sblplus niet in verzuim. sblplus is niet gebonden aan termijnen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen sblplus en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 1. Sblplus zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren overeenkomstig met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. De administratie van sblplus is bindend bij bepaling van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst.
 3. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel sblplus, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
 4. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform overeenkomst, met dien verstande dat door sblplus aangebrachte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk, zijn toegestaan.
 5. Indien het voor sblplus tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het overeengekomene noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard dienen te gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 en 7.
 6. Het personeel van sblplus zal zich houden aan de regels die in de gebouwen van de opdrachtgever gelden. De opdrachtgever dient deze regels te overhandigen.
 7. Indien het werk wordt opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke aard of nalatigheid van de opdrachtgever dan ook, kan de ontstane verloren tijd als gewerkte uren aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze uren zullen op de factuur apart vermeld worden.
 8. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen het kader van de Arbowet en binnen de door de Arbeidsinspectie opgestelde richtlijnen. Opdrachtgever conformeert zich hieraan en ziet hier strikt op toe.
 1. Indien sblplus op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan sblplus worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van sblplus middels een separate werkbonen/of vermelden als extra werk op regulieren werkbon. sblplus is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten;
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van (initiele) dienstverlening en/of de overeengekomen of verwachte duur daarvan en de wederzijdse verantwoordelijkheden van sblplus en opdrachtgever kunnen worden beïnvloed.
 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor nakoming en nakoming binnen deze termijn uitblijft, toerekenbaar tekortschiet en in verzuim is in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat: 1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;
 3. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; 3. de opdrachtgever / afnemer achterstallig (na verloop betalingstermijn) is met betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag dat hij aan sblplus is verschuldigd;
 4. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan sblplus gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en sblplus een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.
 5. In geval van ontbinding van de overeenkomst op de gronden vermeld in dit artikel, wordt elke vordering, die sblplus op de afnemer mocht hebben, terstond in haar geheel opeisbaar.
 6. Overeenkomsten kunnen door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven worden beëindigd tegen het einde van de overeenkomst of verlengingstermijn met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.
 7. Indien door partijen geen tijdsduur van de overeenkomst is overeengekomen geldt de overeenkomst voor 1 jaar. Indien de overeenkomst niet tegen het einde van dat jaar met een opzegtermijn van tenminste drie kalendermaanden per aangetekend schrijven is opgezegd, wordt zij van rechtswege met 1 jaar verlengd en zo vervolgens.
 8. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel geldt bij opzegging door opdrachtgever in geval van een nieuwe aanbestedingsprocedure dat de termijn van 3 maanden aanvangt: 1. indien sblplus meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat de nieuwe partij door opdrachtgever schriftelijk aan sblplus bekend is gemaakt; 2. indien sblplus niet meedingt in nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat opzegging bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe partij of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan sblplus bekend is gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand.
 9. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen in de rechtspositie van de wederpartij optreden, gaat de overeenkomst tot het verrichten van diensten over op de rechtsopvolger van de wederpartij, tenzij, voordat de wijzigingen geëffectueerd worden, de overeenkomst conform deze algemene voorwaarden rechtmatig is geëindigd. sblplus kan van de rechtsopvolgers van de wederpartij nakoming van de overeenkomst vorderen. De wederpartij is verplicht sblplus uiterlijk twee maanden voordat de wijziging van de rechtspositie wordt geëffectueerd deze wijziging aan sblplus door te geven. (De rechtsopvolger van) de wederpartij is aansprakelijk voor de schade, die sblplus, voortvloeiende uit het niet nakomen van de verplichtingen uit dit artikel, lijdt.
 10. Indien de opdrachtgever de genoemde opzegtermijn om welke reden dan ook, daaronder ook begrepen plotseling blijvende ontruiming, niet aanhoudt, zal deze sblplus een vergoeding betalen tenminste gelijk aan de totaalprijs, te ontvangen door sblplus als ware de termijn in acht genomen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding inclusief rente en kosten.
 11. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van sblplus daartoe aanleiding geeft, is sblplus gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door sblplus te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is sblplus gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan sblplus uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 1. Alle door sblplus geleverde zaken blijven eigendom van sblplus tot het moment dat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens sblplus uit hoofde van enige met sblplusgesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen ter zake het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen. Afnemer is gehouden om alle door sblplus onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken separaat te bewaren / op te slaan en te merken als zijnde eigendom van sblplus bij gebreke waarvan wordt vermoed dat bij de afnemer aanwezige zaken van de soort als door sblplus geleverd, toebehoren aan sblplus. Deze verplichting moet worden gezien als een bewijsbeding. Indien en voor zover afnemer doorlevert aan derden is afnemer verplicht om een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijk aan dit artikel op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete gelijk aan de door sblplus geleden totale schade inclusief rente en kosten.
 2. De door sblplus geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer geeft sblplus toestemming om, in alle gevallen waarin sblplus haar eigendomsrechten wilt uitoefenen, al die plaatsen te (laten) betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Ingeval van beslaglegging op of executie van de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, is de afnemer verplicht sblplus daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen.

Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen ter beoordeling van sblplus ter beslechting kunnen worden voorgelegd of wel aan de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht of wel naar keuze van sblplus en in dat geval met uitsluiting van de burgerlijke rechter en hoger beroep aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche conform het desbetreffende Arbitragereglement.

I. Algemene voorwaarden voor schoonwerkzaamheden

 1. 1Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
 2. Partijen: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. b. sblplus: de rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
 3. Werkprogramma. Een formulier waarop sblplus in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden . Werkprogramma wordt bij offerte als bijlage toegevoegd en in de overeenkomst wordt verwezen naar de offerte.
 4. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc
 1. Sblplus is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van sblplus, diens personeel bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is sblplus niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van sblplus een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel).
 2. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor sblplus tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. sblplus is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.
 3. Sblplus heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. sblplus is niet aansprakelijk voor opzichtschades.
 4. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is sblplus niet aansprakelijk.
 5. Sblplus aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
 6. Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken in verband met eenaantasting van de bodem, het oppervlaktewater of enig€ al dan niet ondergronds(e) water(gang), alsmede de daaruit voortvloeiende zaakschade.
 7. Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Aannemer nimmer aansprakelijk voor de kostenen/of schade die hierdoor ontstaat.
 8. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht plaatsvinden, is de totale door aannemer erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de schade die aannemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg van het totvergoeding verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van de nettofactuurwaarde van de Werkzaamheden, en als de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft danwordt het bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aanhet ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever.
 9. Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Aannemer jegens Opdrachtgever.
 10. De opdrachtgever vrijwaart sblplus voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
 11. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden op straffe van verval van rechten.
 1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
 2. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen sblplus en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
 3. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

II. Algemene voorwaarden voor schoonwerkzaamheden in de voedings- en genotmiddelenindustrie

 1. Partijen: a.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden, reinigings-, desinfectie-, schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten in de voedings- en/of genotmiddelenindustrie worden verricht. b. sblplus: de rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
 2. Werkomschrijving: Een in de offerte vermelde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, en/of verwijzing naar het bij behorende werkprogramma en object en/of ruimte . Bij periodiek te verrichtenwerkzaamheden zal in de offerte tevens worden aangegeven in welke frequentie de verschillende werkzaamheden zullen worden verricht.
 3. Project: Het/de schoon te houden productiemiddelen, alsmede gebouw, slachterij, fabriek, schip, etcetera, binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie ten behoeve waarvan werkzaamheden dienen te worden verricht.
 1. Sblplus is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van sblplus, diens personeel bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is sblplus niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van sblplus een ander maximumbedrag overeenkomen (zie lid b van dit artikel).
 2. Onder schade wordt verstaan: 1. letsel of aantasting van gezondheid; 2. beschadiging of verlies van stoffelijke goederen. De schade, zoals bedoeld in voorgaande leden waarvoor sblplus tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. sblplus is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade zoals bedrijfsschade, bijvoorbeeld veroorzaakt door het stilleggen van de productie door keuringsinstanties en de daaruit voortvloeiende schades. Geen aansprakelijkheid kan sblplus ten laste worden gelegd aangaande de staat van technisch onderhoud of bouwkundig onderhoud van gebouwen of machines van de opdrachtgever. Schade die ontstaat tijdens en door werkzaamheden waarvoor sblplus aansprakelijkheid draagt, is door hem verzekerd.
 3. Sblplus heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. sblplus is niet aansprakelijk voor opzichtschades.
 4. Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken in verband met eenaantasting van de bodem, het oppervlaktewater of enig€ al dan niet ondergronds(e) water(gang), alsmede de daaruit voortvloeiende zaakschade.
 5. Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Aannemer nimmer aansprakelijk voor de kostenen/of schade die hierdoor ontstaat.
 6. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht plaatsvinden, is de totale door aannemer erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de schade die aannemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg van het totvergoeding verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van de nettofactuurwaarde van de Werkzaamheden, en als de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft danwordt het bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aanhet ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever.
 7. Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Aannemer jegens Opdrachtgever.
 8. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is sblplus niet aansprakelijk.
 9. De opdrachtgever vrijwaart sblplus voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
 10. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden op straffe van verval van rechten.
 1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs ontstaan voor die periode.
 2. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen sblplus en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
 3. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

III. Algemene voorwaarden voor reiniging in industrie, aan gevels en na calamiteiten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: 1. Industriële reiniging: het verwijderen, afvoeren en (doen) verwerken van vervuiling, afzetting en dergelijke in de ruimste zin van het woord, van of in industriële gebouwen, installaties, magazijnen etcetera, ongeacht of deze werkzaamheden periodiek of incidenteel worden uitgevoerd. 2. Gevelreiniging: het verwijderen van aangebrachte of door atmosferische invloeden ontstane vervuiling aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of -structuur, alsmede het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende werking een en ander in de ruimste zin van het woord. 3. Calamiteiten reiniging: het na een calamiteit beredderen, reinigen en/of reconditioneren van opstallen, voorraden, machines en/of inventaris een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. Partijen: a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden, werkzaamheden als hierboven onder a. beschreven worden verricht. b. sblplus: de rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
 3. Werkomschrijving: Een in de offerte vermelde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, en/of verwijzing naar het bij behorende werkprogramma en object en/of ruimte . Bij periodiek te verrichten werkzaamheden zal in de offerte tevens worden aangegeven in welke frequentie de verschillende werkzaamheden zullen worden verricht.
 4. Object: Het te behandelen, c.q. te reinigen oppervlak, gebouw, de installatie, voorraad, inventaris en andere roerende en/of onroerende zaken ten behoeve waarvan werkzaamheden dienen te worden verricht.
 1. Sblplus is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het behandelde/bewerkte object wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van sblplus, diens personeel bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan het te factureren respectievelijk overeengekomen bedrag van de behandeling/bewerking die is toegepast, doch met een maximum van € 1.134.000. Boven € 1.134.000 is sblplus niet aansprakelijk.
 2. De schade, zoals bedoeld in lid a waarvoor sblplus tot aan het genoemde maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. sblplus is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade.
 3. Sblplus heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. sblplus is niet aansprakelijk voor opzichtschades.
 4. Sblplus is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt, danwel voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek van het object.
 5. De opdrachtgever vrijwaart sblplus voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.
 6. Bij reiniging, anders dan periodiek schoonmaakonderhoud, aanvaardt sblplus geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.
 7. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade aan voegwerk.
 8. Voor de overeengekomen werkzaamheden waarbij materialen worden gebruikt of verbruikt en/of afvalstoffen ontstaan, blijft de opdrachtgever eigenaar en verantwoordelijk voor de plaats waar en de wijze waarop de opdrachtgever zich van de gebruikte of verbruikte materialen en/of afvalstoffen wil ontdoen.
 9. Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken in verband met eenaantasting van de bodem, het oppervlaktewater of enig al dan niet ondergronds(e) water(gang), alsmede de daaruit voortvloeiende zaakschade.
 10. Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Aannemer nimmer aansprakelijk voor de kostenen/of schade die hierdoor ontstaat.
 11. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht plaatsvinden, is de totale door aannemer erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de schade die aannemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg van het totvergoeding verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van de nettofactuurwaarde van de Werkzaamheden, en als de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft danwordt het bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aanhet ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever.
 12. Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Aannemer jegens Opdrachtgever.
 13. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is sblplus niet aansprakelijk.
 14. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden op straffe van verval van rechten.
 1. Bij periodiek uit te voeren werkzaamheden zal, indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, of de door hem getroffen maatregelen, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs ontstaan voor die periode. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan de hierboven genoemde termijn, zullen sblplus en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.
 2. Indien bij eenmalige werkzaamheden (verdere) uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt – hetgeen onder meer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke vergunningen of bij aan het object klevende aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen – zullen opdrachtgever en sblplus met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden beëindigd, of zullen worden voortgezet.
 3. Voor zover werkzaamheden zullen worden beëindigd, zullen aan opdrachtgever de kosten in rekening worden gebracht, welke met het oog op de uitvoering van de opdracht door sblplus zijn gemaakt. Voor zover werkzaamheden zullen worden voortgezet, zal zulks geschieden met inachtneming van het bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (art. 1 t/m 10 en Onderdeel III).

IV. Algemene voorwaarden voor overige facilitaire diensten en werkzaamheden (o.a. verhuizingen en hoveniersbedrijf etc.) en verkoop en levering van producten (groothandel) en plaatsing van materialen / automaten etc.

 1. Orders zijn voor sblplus eerst bindend, wanneer zij door sblplus schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering, waarbij de afleverbon als schriftelijke overeenkomst geldt. 2.sblplus kan tot de levering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen.
 1. Sblplus heeft het recht 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en om adviezen in rekening te brengen, waarbij de metingen en de wegingen van sblplus als bindend zullen gelden.
 2. Behalve voor het feit dat de verkochte goederen ten tijde dat deze de fabriek of het pakhuis van sblplus verlaten, voldoen aan de normen, die bij de verkoop van deze goederen golden, conform de door sblplus aan de koper / afnemer / opdrachtgever (nader afnemer of opdrachtgever) bekend gemaakte specificaties, verleent sblplus geen enkele uitgesproken of stilzwijgende garantie.
 3. Sblplus is niet verantwoordelijk voor verwerkings-, toepassings-, en andere adviezen, evenals begeleiding en instructies, noch voor de uiteindelijke geschiktheid, uitvoering of eindresultaat voor elke individuele toepassing en gebruik door de afnemer. Elke aansprakelijkheid ter zake wordt uitgesloten.
 1. Alle prijzen gelden exclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijscourant dan wel circulaire.
 3. De administratie van sblplus is bindend bij bepaling van de inhoud en uilvoering van de overeenkomst.
 1. Sblplus is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen of hulpmaterialen en overige kosten , uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan. 0nder grondstoffen en hulpmateriaal en overige kosten wordt in ieder geval verstaan: elektriciteit, goederen die sblplus van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremies in de ruimste zin des woords.
 2. Een prijsverhoging op grond van dit artikel van meer dan 10% geeft afnemer het recht de overeenkomst te beeindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, tot uiterlijk twee weken nadat sblplus hem van de prijsverhoging in kennis heeft gesleld.
 1. De levering van de goederen geschiedt franco huis tenzij sprake is van een order van geringe omvang of schriftelijk anders is overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de vracht voor rekening van sblplus is tot aan de losplaats van de afnemer.
 2. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfacititeiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele retourvrachten zal de afnemer voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet ter beschikking stellen. Afnemer zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.
 3. De overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van sblplus opleveren en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend door afnemer. Afnemer zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke waarvan de afnemer gerechtigd is eenzijdig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde gedeelte onder de verplichting tot betaling van uitgevoerde gedeelte. De afnemer heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.
 4. Sblplus heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidstelling in de door haar gewenste vorm te ontvangen. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien sblplus daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.
 5. Sblplus is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Indien de door sblplus geleverde goederen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de afnemer gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument/afleverbon. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden terstond nadat de afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk één week na factuurdatum. Bij reclame is afnemer gehouden tot inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van productienummers etc.
 2. Bij gebreke van tijdige redame verliest de afnemer zijn aanspraken jegens sblplus en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de afnemer in geval van tijdige reclame aantoont dal de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden, zal sblplus slechts verplicht zijn aan de afnemer een vervangende partij ter beschikking te stellen. Naar eigen keuze van sblplus kan sblplus in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende partij aan de afnemer het voor deze goederen reeds betaalde bedrag terugbetalen dan wel voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren zonder dat afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 3. Telefonische reclames dienen binnen de lid 1 gemelde termijn schriftelijk te worden bevestigd, onder inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van productienummers etc.
 4. Elk recht van redame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door afnemer of derden.
 5. De afnemer heeft niet het recht te reclameren op grond van het felt dat de door sblplus geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik, tenzij de afnemer voor of bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk aan sblplus heeft medegedeeld dat de goederen deze eigenschappen dienden te bezitten en sblplus deze eigenschappen schriftelijk heeft gegarandeerd.
 1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvfoeiende schade gaat direct na aflevering over op de afnemer.
 2. Indien en voorzover sblplus goederen en/of materialen aan opdrachtgever in bruikleen op basis van een bruikleenovereenkomst ter beschikking stelt (o.a. dispensers en doseersystemen) geldt een bruikleenperiode van drie jaren. Indien de bruikleenovereenkomst niet tegen het einde van de bruikleenperiode met een opzegtermijn van tenminste drie kalendermaanden per aangetekend schrijven is opgezegd, wordt de bruikleenperiode steeds stilzwijgend met eenzelfde termijn – drie jaren – en voorwaarden velengd. Gedurende de bruikleenperiode is opdrachtgever gehouden de dispensers, doseersystemen en overige in bruikleen ter beschikking gestelde goederen uitsluitend met producten van sblplus te vullen. Indien opdrachtgever hiervan afwijkt komen deze goederen (o.a. dispensers en doseersystemen) voor rekening van opdrachtgever. Bij beëindiging van de bruikleenovereenkomst dienen de goederen in goede staat op de laatste dag van de bruikleenperiode bij sblplus te zijn ingeleverd. SBL plus blijft te allen tijde eigenaar van deze ter beschikking gestelde goederen.

afnemer zal de geleverde goederen steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de goederen, dan wel reputatie van de merken van sblplus zouden kunnen worden aangetast

 1. Sblplus is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, het behandelde / bewerkte object, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van sblplus, diens personeel bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000 is sblplus niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van sblplus een ander maximumbedrag overeenkomen (zie lid b van dit artikel).
 2. De schade, zoals bedoeld in voorgaande leden waarvoor sblplus tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. sblplus is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade zoals o.a. bedrijfsschade / stagnatieschade of winstderving, bijvoorbeeld veroorzaakt door het stilleggen van de productie door keuringsinstanties en de daaruit voortvloeiende schades. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed. Geen aansprakelijkheid kan sblplus ten laste worden gelegd aangaande de staat van technisch onderhoud of bouwkundig onderhoud van gebouwen of machines van de opdrachtgever. Geen aansprakelijkheid bestaat voor belastingen en accijnzen en overige heffingen van overheidswege ook buiten Nederland. Schade die ontstaat tijdens en door werkzaamheden waarvoor sblplus aansprakelijkheid draagt, is door sblplus verzekerd.
 3. Sblplus heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. sblplus is niet aansprakelijk voor opzichtschades.
 4. In geval van Verkoop en levering van producten is de aansprakelijkheid van sblplus beperkt tot de factuurwaarde van het destbetreffende product / producten tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar daadwerkelijk onder de polisdekking wordt uitbetaald, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van sblplus of met haar te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen.
 5. Sblplus is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden in de ruimste zin des woords. De opdrachtgever vrijwaart sblplus voor aanspraken van derden in de ruimste zin des woords wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade. SBLpIus is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door opdrachtgever ingeschakelde derden in de ruimste zin des woords.
 6. Sblplus aanvaardt (o.a. bij reiniging, gebruik van een hoogwerker of andere voertuigen, machines, materialen etc) geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen en putten e.d. Voorts wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor voegwerk.
 7. Sblplus is niet aansprakelijk voor schade door fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens opdrachtgever zijn verstrekt, danwel voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek van het object.
 8. Voor de overeengekomen werkzaamheden waarbij materialen worden gebruikt of verbruikt en/of afvalstoffen ontstaan, blijft de opdrachtgever eigenaar en verantwoordelijk voor de plaats waar en de wijze waarop de opdrachtgever zich van de gebruikte of verbruikte materialen en/of afvalstoffen wil ontdoen.
 9. Door sblplus verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en zijn geheel vrijblijvend. sblplus aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
 10. Opdrachtgever vrijwaart SBLpIus voor alle aanspraken van derden wegens (product)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door sblplus geleverde product en andere materialen.
 11. Opdrachtgever vrijwaart SBLpIus voor alle aanspraken ingevolge milieuaansprakelijkheid, alsmede aanspraken ter zake van derden.
 12. Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken in verband met eenaantasting van de bodem, het oppervlaktewater of enig€ al dan niet ondergronds(e) water(gang), alsmede de daaruit voortvloeiende zaakschade.
 13. Sblplus is niet aansprakelijk voor schade aan zaken voortvloeiend uit het neerslaan van verf- en reinigingsproducten bij de uitvoering van spuitwerkzaamheden, het reinigen van riolen, tanks en/of leidingen en reconditionering na schade. In geval van hoge drukreiniging e/o chemische reiniging is sblplus niet aansprakelijk voor schade aan de buitenzijden van de gebouwen daaronder begrepen de kozijnen, ruiten en alles wat aan de gevel is gemonteerd. SBL is niet aansprakelijk voor schade aan verhuisgoederen en/of voor schade onstaan door het verplaatsten of transporteren van goederen.
 14. Ingeval er asbest vrijkomt door de Werkzaamheden is Aannemer nimmer aansprakelijk voor de kostenen/of schade die hierdoor ontstaat.
 15. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht plaatsvinden, is de totale door aannemer erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de schade die aannemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg van het totvergoeding verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van de nettofactuurwaarde van de Werkzaamheden, en als de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft danwordt het bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aanhet ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever.
 16. Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Aannemer jegens Opdrachtgever.
 17. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is sblplus niet aansprakelijk.
 18. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden op straffe van verval van rechten.
 1. Mocht sblplus als gevolg van een haar niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan haar leveringsverplichting te voldoen, dan zal sblplus gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn beeindigd.
 2. Mocht de overmacht !anger dan een maand duren, dan zal zowel sblplus als de afnemer gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beeindigen. De uitgevoerde prestaties zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar verschuldigd. Recht op verrekening of opschorting van afnemer is uitgesloten.
 3. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutle, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen en vergunningen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegripvan wanprestatie van leveranciers / onderaannemers van wie sblplus een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van sblplus.
 4. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van sblplus , onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
 5. Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn aan het personeel van sblplus.

Voor het overige zijn naast opgemelde artikelen de Algemene Voorwaarden voor Schoonmaakwerkzaamheden (Onderdeel I) tevens van toepassing.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

sblplus BV
Europaweg-Noord 175
6374 CH Landgraaf
045-5317700
plus@sblplus.nl
K.v.K. 14092577